Vítejte na stránkách Vodohospodářských projektů Teplice spol. s r.o.

O nás

Vodohospodářské projekty Teplice, spol. s r.o. se představují Firma byla založena v únoru roku 1995 zápisem u obchodního soudu v Ústí nad Labem. Jak vyplývá z referenční listiny, získala v průběhu posledních let svoje pevné místo především v Podkrušnohoří. Nabízené služby zahrnují technické studie, zadání stavby, projekty stavby včetně realizační dokumentace, inženýrské služby až po obstarání dodávek stavby na klíč. Nezávislost firmy na jiných službách v oblasti vyhotovení projektové dokumentace zaručuje zákazníkům spolehlivost, efektivní a kvalitní řešení zadaného úkolu. Firma je držitelem autorizačního oprávnění pro vodohospodářské stavby a oprávnění pro projektovou činnost pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem.

Přehled prováděných prací

 • vodohospodářské studie
 • jímání a úprava povrchové a podzemní vody
 • čerpací stanice, vodovody a vodojemy
 • kanalizace splaškové, dešťové a průmyslové
 • čistírny odpadních vod
 • meliorace, drenážní systémy, závlahy
 • úpravy a revitalizace vodních toků
 • výpočty nerovnoměrného proudění na tocích
 • malé vodní nádrže, rybníky
 • koupaliště, vodní hospodářství plaveckých hal
 • krenotechnika a balneotechnika léčebných lázní
 • vodohospodářské řešení průmyslových závodů
 • odkaliště a skládky tuhých odpadů
 • protipovodňová opatření
 • stavby pro obce a města

 • stavby pro povrchové lomy
 • rekultivace a sanace území
 • protierozní opatření
 • mycí rampy a opatření proti úniku ropných látek
 • územní plány a generely obcí a měst
 • vodohospodářská řešení
 • projekty stavebních objektů
 • zajištění stavby na klíč
 • inženýrská činnost
 • zajištění výběru dodavatele
 • příprava veřejných soutěží dle zákona o zadávání veřejných zakázek, příprava podkladů pro vyhlašování soutěží
 • autorské dozory staveb, stavební dozor investora
 • obchodně technické služby